Til toppen
Arnica Montana

Arnica Montana

Har du tenkt over hva den gule blomsten i logoen vår egentlig illustrerer? Arnica Montana, også kalt Solblom, gullblom,

jonsokblom, slåtteblom, snusblad, tobakksblom, ringblom, ølkong og hestablom er en vakker blomst som tilhører korgplantefamilien,

Arnica-planten er brukt som et populært middel over hele verden, men produkter med urten har særlig stor bruk i Europa. Det er som kosmetikk, tinktur, salve, gel, olje, liniment, munnspray og homeopatisk middel at planten har oppnådd sin popularitet.

Urten er tradisjonelt brukt ved alle former for stumpe bløtdelsskader, strekkskader, blåmerker, stølhet, ømhet, smerter ved forstuvninger/bruddskader, strekk, vridninger, hevelser etter slag og støt og av mindre klemskader. Tradisjonelt er den også brukt som smertestillende, betennelsesdempende, antibiotisk, galledrivende, bakteriedrepende, urindrivende, hjertestyrkende og blodtrykkssenkende.

Solblom er i hovedsak nordamerikansk med bare få arter i Europa og Asia. Slekten er karakterisert av hele blad som sitter motsatt på stengelen og samlet i en rosett ved grunnen. Både blad og stengel er korthåret.

Fruktene (hver med ett frø) har ribber, er mørkebrune og har gulhvit fnokk. Fnokk er et blomsterbeger omdannet til hår som sikrer spredning av fruktene ved hjelp av vind.

Solblom har fremdeles en forholdsvis vid, men fragmentert utbredelse på Østlandet, Sørlandet, i Rogaland og på Vestlandet, samt en isolert forekomst i Rennebu i Sør-Trøndelag.

Solblom er hovedsakelig knyttet til eng som har vært i hevd lenge som ugjødslet slåttemark, naturbeitemark inkludert kystlynghei, og hagemarksskog, men vokser også på vei- og stikanter, i tråkk, og en sjelden gang i mellomrik eller rik myr. Den er en flerårig, langlevd art som blomstrer i juni-juli, men som overvintrer med store knopper i enden av jordstenglene. Frøene greier ikke å spire hvis vegetasjonen er for høy eller tett. Både slått og beite forbedrer derfor solblomens spiremuligheter. Solblom kan selvpollineres, dvs. danne spiredyktige frø ved pollinering fra samme eller en annen blomst på samme individ.

Hos korgplanter er det ganske vanlig å finne insekter som lever av frukter i utvikling. Solblombåndflue (Tephritis arnicae) lever av og i solblomstens korger. Det finnes også andre insekter hvor deler av livssyklus er knyttet til solblom. Insekter som er knyttet til én art, som de ovenfornevnte, vil være i tilbakegang hvis vertsplanten er i tilbakegang.

Bestandsstatus Solblom har gått sterkt tilbake som følge av opphør av beite og slått, både på innmark og utmark. De største truslene for solblom er opphør av slått og beite, oppdyrking og gjødsling. Planting av skog og fysiske inngrep som hyttefelt, veianlegg og lignende er andre trusler. Enkelte av artene har fått status Kategori sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter 2010. Undersøkelser har vist at ved opphør av tradisjonelt bruk av kulturlandskap går arten ut innen 60 år.